Gazillion movies Home
 
Web gazillionmovies.com
   
Actors - Actresses
Actors - Actresses Now On Screen
Actors - Actresses by name
By Nationality
Movies
Movies Now Playing
Movies Coming Soon
Movies Trailers
Movies By Title
Movies By Genre
Movies By Rating
Movies By Year
This Year Movies
Next Year Movies
Next Year Movies
Other Years Movies
By Country
Movies By Language
Shop
Movie Posters
DVD Store
Blu-Ray Store
HD-DVD Store
Listings
Box Office
Top Rentals

Eitar˘ Shind˘

Eitar˘ Shind˘ was an actor. He was born on 10/11/1899. He was born in Fukuoka in the country Japan. He died on 18/02/1977. Eitar˘ Shind˘ had the Japanese nationality. He used the name Eitar˘ Shind˘ as an artist name, but was born under the name of Tatsugoro Shindo.

Eitar˘ Shind˘

Get your Eitar˘ Shind˘ posters here

Get your Eitar˘ Shind˘ DVD's, Blue-Ray's & HD-DVD's here

1956

Street Of Shame (Akasen Chitai)
Buy Street Of Shame (Akasen Chitai) at Amazon.com

Also starring : Aiko Mimasu, Ayako Wakao, Daisuke Kat˘, Eitar˘ Shind˘, Kenji Sahara, Machiko Ky˘, Michiyo Kogure, Sadako Sawamura, Bontar˘ Miyake, Hiroko Machida, ...

1955

Princess Yang Kwei-Fei (Y˘kihi)

Also starring : Chieko Murata, Eitar˘ Ozawa, Eitar˘ Shind˘, Haruko Sugimura, Isao Yamagata, Machiko Ky˘, Masayuki Mori, Michiko Ai, S˘ Yamamura, Tatsuya Ishiguro, ...

1954

The Bailiff
Buy The Bailiff at Amazon.com

Also starring : Eitar˘ Shind˘, Ichir˘ Sugai, Kinuyo Tanaka, Ky˘ko Kagawa, Masao Shimizu, Saburo Date, Yoshiaki Hanayagi, Akira Shimizu, Akitake K˘no, Akiyoshi Kikuno, ...

1954

The Crucified Lovers (Chikamatsu Monogatari)

Also starring : Kazuo Hasegawa, Ky˘ko Kagawa, Eitar˘ Shind˘, ...

1952

The Life Of Oharu
Buy The Life Of Oharu at Amazon.com

Also starring : Benkei Shiganoya, Chieko Higashiyama, Daisuke Kat˘, Eitar˘ Shind˘, Ichiro Sugai, Ichir˘ Sugai, Kinuyo Tanaka, Masao Mishima, Masao Shimizu, Noriko Sengoku, ...

1948

Drunken Angel
Buy Drunken Angel at Amazon.com

Also starring : Chieko Nakakita, Chouko Iida, Eitar˘ Shind˘, Masao Shimizu, Michiyo Kogure, Noriko Sengoku, Reisaburo Yamamoto, Sachio Sakai, Taiji Tonoyama, Takashi Shimura, ...

Links
Get your own link here : Suggest Link
Links

Get your link here : Suggest Link